ĐĂNG KÝ KHÁCH MỜI

Đăng ký kết nối kinh doanh: Cộng đồng các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn quốc.

Mục đích:

  • Tăng cường phát triển mối quan hệ mới cũ trong kinh doanh
  • Giới thiệu và chia sẻ các cơ hội kinh doanh
  • Phát triển bản thân và quản trị doanh nghiệp

    Thông tin đăng ký !